About Refugees and Immigrants

MindSpring-forløb har fokus på eksiltilværelsen, hvor nye normer, systemer og livsvilkår forandrer nytilkomnes liv
 
 

Der kan være mange udfordringer forbundet med at starte en ny tilværelse i Danmark, når man som flygtning eller indvandrer kommer til landet. Nogle af de største udfordringer handler ofte om en ny og ukendt kultur, det danske system, et sprog man ikke mestrer samt savnet over at have forladt familie, venner og sit hjemland. Den nye tilværelse i Danmark kan være en lang omstillingsproces, som rejser mange udfordringer for den nyankomne og dennes familie.

Der kan være forskel på om man er flygtning eller indvandrer. En flygtning har været gennem en kortere eller længere periode med krig, etnisk udrensning eller forfølgelse på grund religion, politiske aktiviteter eller lignende. En flygtning risikerer at miste livet, blive fængslet og tortureret eller få krænket sine menneskerettigheder på andre måder ved at opholde sig i hjemlandet. Situationen tvinger således flygtningen til at forlade sit land. Når først beslutningen om flugt er taget, er der ofte en lang og farefuld flugt, før flygtningen ankommer til et land, hvor vedkommende kan søge asyl.

I modsætning til en situation, hvor flugt synes at være den eneste udvej, har en indvandrer rejst af egen vilje eller på grund af dårlige vilkår i hjemlandet. Mange indvandrere er udvandret på grund af fattigdom, andre på grund af lovende arbejdsvilkår eller familierelationer i værtslandet.

MindSpring er udviklet med fokus på flygtninge og de særlige problematikker der knytter sig hertil, men det har vist sig at metoden også er anvendelig for og med indvandrere.

Til trods for de fundamentalt forskellige grunde til at befinde sig i Danmark, har flygtninge og indvandrere alligevel meget til fælles, når de skal forsøge at skabe en ny tilværelse i Danmark.

Mødet med en ny kultur, nye normer og værdier

Fælles for både flygtninge og indvandrere er, at de kommer til et fremmed land og de skal lære en ny kultur, at kende. Livet i Danmark kan være langt fra livet i hjemlandet. Manglende viden om og fremmedhed overfor det danske samfund, dansk arbejdsmarked og -kultur, sociale omgangsformer, regler, rettigheder og pligter kan være store udfordringer og gøre eksiltilværelsen vanskelig.

Der er samtidig mange valg, som skal træffes og dilemmaer, som kan opstå, når man skal navigere mellem egen kultur og den danske kultur. Det kan dreje sig om hvilke skikke, normer og værdier man vil opdrage sine børn ud fra eller om valg i forhold til fremtiden, uddannelse, arbejde, fritid og familie.

Arbejde og uddannelse

For både flygtninge og indvandrere kan det danske arbejdsmarked være langt fra tidligere erfaringer fra hjemlandet, som ikke umiddelbart kan overføres eller bruges. Blandt andet derfor kan det være sværere for flygtninge og indvandrere at få arbejde end andre borgere i Danmark. Det danske arbejdsmarked efterspørger andre kvalifikationer, og manglende netværk begrænser yderligere adgang til arbejdsmarkedet. For flygtninge gælder det særlige, at de kan have alvorlige fysiske og psykiske følger af flugten og de forudgående voldsomme oplevelser, som er årsag til, at de måtte flygte. Dette særlige vilkår vanskeliggør både omstillings- og indlæringsevne, og dermed mulighederne for uddannelse og arbejde.

Derudover forudsætter de fleste erhverv i Danmark en uddannelse. Mange flygtninge og indvandrere i Danmark har ingen tidligere uddannelse fra hjemlandet og nogle kun få års skolegang. De som er uddannet kan opleve, at uddannelse taget i hjemlandet ikke kan ækvivaleres(sammenstilles) med en tilsvarende uddannelse her i Danmark, og man i stedet må påbegynde en ny uddannelse. Udover den selvfølgelige sproglige udfordring kan mødet med det danske uddannelsessystem være meget anderledes fra, hvad man som flygtning eller indvandrer tidligere har oplevet. Det kan både dreje sig om selve måden undervisningen foregår på, og om opbygningen i det danske uddannelsessystem fra folkeskole, ungdomsuddannelse til universitetet.

For de fleste mennesker er arbejde og uddannelse en stor del af deres identitet og noget af det første, vi fortæller om os selv. For indvandrere og flygtninge kan det være særligt vigtigt, at komme i arbejde og således deltage aktivt i det danske samfund, opnå anerkendelse, socialt samvær, selvforsørgelse, et hverdagsliv og for at kunne være et forbillede for sine børn.

Psykosociale vilkår og traumatisering

Alle flygtninge og indvandrere har oplevet at måtte forlade deres familie, venner, hjem og vante omgivelser. Det er i sig selv forbundet med store tab. Flygtninge har dertil ofte haft meget voldsomme oplevelser i deres hjemland og under flugten, som krig, tortur og vold på nærmeste hold og en ofte farefuld flugt for at komme til et sikkert land. Ekstreme og faretruende oplevelser som har sat dybe spor og præger deres liv i lang tid efter. Mange flygtninge er traumatiseret af disse oplevelser.

Et traume er en normal reaktion på ekstreme og unormale oplevelser. Fælles for alle traumatiserede er, at de voldsomme oplevelser i fortiden præger livet i årene fremover i større eller mindre grad og kan føre til alvorlige psykiske, fysiske eller sociale problemer. Det nøjagtige tal på hvor mange flygtninge, der er traumatiseret findes ikke, men i en rapport fra Amnesty Internationals Danske Lægegruppe 2008, anslås det, at mindst en tredjedel af de, som ankommer til Danmark er traumatiseret i sådan en grad, at de har behov for professionel hjælp.