MindSpring Step by Step

Her beskrives de otte trin i et MindSpring-forløb
 
 

Faserne i et MindSpring-forløb er:

1. Samarbejde om MindSpring-forløb indgås

Det første skridt er, at der skal indgås et MindSpring-samarbejde mellem Dansk Flygtningehjælp og en kommune, asylcenter, institution eller lign., hvor MindSpring-deltagerne kan organiseres. Der laves en kontrakt mellem parterne, som beskriver ansvars- og opgavefordeling. I denne fase udpeges en medtræner og evt. en tovholder, som efterfølgende har ansvaret for organiseringen af gruppeforløbet lokalt. Medtrænere vil oftest have en socialfaglig eller pædagogisk baggrund, men kan også have andre baggrunde, fx sundhedsfaglig og have indgående kendskab til flygtninge og eksilproblematikker.

2. Kursus for MindSpring-trænere og introduktion til medtrænere

Dansk Flygtningehjælp afholder intensivt kursus med undervisning og træning i metoden for nye MindSpring-trænere. Formålet med kurset og træningen er at klæde de nye MindSpring-trænere på til opgaven som gruppeleder og give dem kendskab til MindSpring-metoden og formål. MindSpring-trænere får indgående kendskab til MindSpring-manualen og temaerne, ved at de får oplevet på egen krop, hvad gruppedynamikken og gruppemetoden kan, og selv får afprøvet øvelserne, inden de skal instruere i dem.

Denne fase kan springes over, hvis der i samarbejdspartnerens nærområde er en certificeret frivillig MindSpring-træner, som kan lede det pågældende MindSpring-gruppeforløb.

Nye medtrænere og tovholdere bliver forud for gruppeforløbene introduceret til MindSpring-metoden. MindSpring bygger på metodiske elementer, som er alment kendt indenfor det pædagogiske og socialfaglige felt, som typisk er en del af medtræners faglighed. Dansk Flygtningehjælp afholder en fælles kursusdag for både MindSpring-trænere og medtrænere, hvor proceduren for et kommende gruppeforløb aftales og organiseres.

3. Rekruttering af deltagere og informationsmøde

MindSpring-gruppeforløb organiseres af tovholder og medtræner, som er ansvarlige for at samle en gruppe deltagere, der både har modersmål og eksilbaggrund til fælles. Det sker oftest gennem et informationsmøde for kommende gruppedeltagere, men det er et lokalt anliggende at afgøre, hvorledes denne information skal foregå. Formålet med informationsmødet er at introducere deltagerne til MindSpring-metoden samt gruppeforløbets formål og forløb. Deltagelse i et gruppeforløb er frivilligt.

4. MindSpring-gruppeforløb

MindSpring-gruppeforløb afholdes som udgangspunkt 9-10 gange á 2 timer. Sammen forbereder MindSpring-træner og medtræner hvert gruppemøde, samt aftaler indhold og opgavefordeling. MindSpring-træneren har hovedopgaven med at guide og lede gruppen igennem temaerne. Medtræner er generelt ansvarlig for det praktiske (bookning af lokale, bordopstilling, papir og kontorartikler til deltagerne, forplejning o. lign). Det er vigtigt, at trænerne efterbehandler gruppemødet sammen, hvorfor det er fornuftigt at afsætte en halv time før og efter hvert møde. Tolken skal ligeledes informeres om indhold og metode forud for møderne, og det skal så vidt muligt undgås, at tolken skiftes ud under gruppeforløbet.

Gruppemøderne er inddelt i temaer med forskellige oplæg, metoder og øvelser, som varierer møderne. Erfaringer viser, at størrelsen på MindSpring-grupper er optimal ved 8 til 10 deltagere. Denne gruppestørrelse giver den bedste mulighed for, at alle deltagere kommer til orde i gruppen og sikrer samtidig, at der er tilstrækkelig med forskellig erfaring, som kan bidrage til refleksion og bibringe deltagerne ny viden og indsigt.

5. Råd og vejledning

Et gruppeforløb kan være meget intenst, og der kan komme mange personlige emner op, som for trænerne kræver behændighed og professionel håndtering. Desuden baserer metoden sig på, at trænerne bruger egne erfaringer i gruppen samt et tæt samarbejde mellem MindSpring-træner og medtræner. Derfor er det en del af forløbet, at der til hvert gruppeforløb ydes råd og vejledning til trænerne af Dansk Flygtningehjælp.

6. Afslutning af forløb

Det er vigtigt, at der bliver gjort noget særligt ud af sidste mødegang, evt. med god forplejning. Her samler MindSpring-træneren op på deltagernes oplevelse og udbytte af gruppeforløbet samt uddeler deltagerbeviser og opfordrer deltagerne til fortsat at bruge hinanden til at tale sammen om eksilproblematikker – hjælpe hinanden – efter endt gruppeforløb.

7. Certificering

Nye MindSpring-trænere bliver efter første gruppeforløb evalueret, hvorefter de bliver certificeret som MindSpring-trænere og får et MindSpring-træner certifikat, hvis de har fulgt manualen. Det er muligt at være MindSpring-træner for nye gruppeforløb efter det første gruppeforløb er gennemført.

8. Netværksdage

Dansk Flygtningehjælp afholder netværksdage og opfølgningskursusdage for MindSpring-trænere og medtrænere, hvor erfaringer kan udveksles og deles og evt. nye udviklingsmuligheder drøftes.