MindSpring-metoden

En metode med formålet om ny indsigt om egne reaktioner på krig, flugt og eksiltilværelse

MindSpring-metoden er et psykosocialt forløb for flygtninge med formålet, at give deltagerne ny indsigt, viden og bevidsthed om egne psykosociale reaktioner på krig, flugt og eksiltilværelsen samt betydningen af sociale netværk.

Det særlige ved metoden er, at grupperne ledes på deltagernes modersmål af en frivillig MindSpring-træner med samme sprog og kulturelle baggrund, som deltagerne.

MindSpring-træneren kan via sin kulturelle baggrund og sine erfaringer i eksil genkende og forstå mange af de situationer og problemer, gruppedeltagerne er i.

For deltagerne giver det tryghed og genkendelse at dele personlige erfaringer med træneren og de andre deltagere, der ligner deres egne med at skulle omstille sig til livet i det nye værtsland. Temaer og problematikker anskues såvel ud fra eget kulturelle perspektiv som fra et eksilperspektiv med oplevede eksempler og erfaringer.

Metoden har fokus på følsomme emner som traume, eksilstress, identitet samt andre temaer, som gør sig gældende for den målgruppe forløbet tilbydes. For forældre er det bl.a. opdragelse og forældreskab, mens ungeforløbet fokuserer mere på identitet, ensomhed og netværk.

MindSpring-træneren suppleres af en professionel fagperson, medtræner, fra det samarbejdsregi, hvor MindSpring-deltagerne organiseres. Medtræner er ansvarlig for at rekruttere deltagere til gruppeforløb samt organisere lokale og forplejning til gruppemøderne. Medtræner er en professionel støtte til MindSpring-træner og kan bidrage med facts, såvel teoretisk som praktisk vedrørende lokale og danske forhold. Medtræneren følger gruppeforløbet gennem en tolk, da gruppeforløbet foregår på deltagernes modersmål.

MindSpring-gruppeforløb

Målsætningen er, at deltagerne efter et MindSpring-gruppeforløb har fået ny viden og handlekompetence til at håndtere forskellige daglige problemer, både praktiske og følelsesmæssige. Styrken i gruppeforløbene findes først og fremmest i gruppedeltagernes forskellige erfaringer. Deltagerne lærer af hinandens måde at håndtere tingene på, bliver bevidste om ikke at være alene om de forskellige problemstillinger, at man kan lære af hinanden og oplever en støtte og et fællesskab, som også kan fortsætte efter endt gruppeforløb.

MindSpring-manual

Manualen beskriver MindSpring-metoden detaljeret. Der gives let tilgængelig indføring i såvel teori som praktiske øvelser til brug for gruppemøderne. Manualen beskriver et gruppeforløbs otte møder og de tilhørende temaer og øvelser. Det er intentionen, at MindSpring-trænere og medtrænere ved hjælp af manualen samt MindSpring-trænernes forudgående trænings- og kursusforløb kan gennemføre MindSpring-gruppeforløb.

Alle MindSpring-manualer kan downloades her på siden

Deltagelse i MindSpring-gruppeforløb

Deltagelse forudsætter, at man er flygtning, taler samme sprog som de øvrige deltagere samt er forældre eller ung; den fællesnævner der kendetegner gruppen.

Deltagelse i et gruppeforløb er frivilligt og gratis for deltagerne. Det vil oftest foregå udenfor normal arbejdstid og f.eks. ligge sent på eftermiddagen.

Det varer 8 gange med 2 timer hver gang.

Læs mere om deltagelse i et gruppeforløb

MindSpring-træner

For at blive MindSpring-træner skal du have flygtningebaggrund og blive frivillig tilknyttet Dansk Flygtningehjælp samt gennemgå et kursusforløb inden, du skal stå for et gruppeforløb. MindSpring-trænere gennemgår et intensivt træning- og kursusforløb i metoden og bliver efter det første gruppeforløb, evalueret og certificeret som MindSpring-træner.

MindSpring-trænerne deltager i et kursus- og træningsforløb, hvor de får lejlighed til at prøve MindSpring-manualens temaer og øvelser. MindSpring-trænere får således oplevet på egen krop, hvad gruppedynamikken og gruppemetoden kan, som de efterfølgende skal ud og praktisere.

Ud over temaerne og øvelserne omhandler kurset også pædagogiske færdigheder til at facilitere gode gruppeprocesser samt øvelse i at håndtere svære situationer i grupperne samt rolle -og forventningsafklaring.

Læs mere om at blive MindSpring-træner

Medtræner og tovholder

MindSpring-gruppeforløb organiseres af medtræneren (evt. i samarbejde med MindSpring-træner), som er ansvarlig for at samle en gruppe deltagere, der både har modersmål og eksilproblematik til fælles. Et gruppeforløb vil typisk foregå om eftermiddagen i 8 uger 2 timer hver gang. For at blive medtræner skal du være en fagperson i det regi, hvor et MindSpring-gruppeforløb organiseres. Medtrænere bliver introduceret til MindSpring-metoden forud for gruppeforløbene.

Tovholder har den koordinerende funktion mellem Dansk Flygtningehjælp og kommunen/institutionen omkring gruppeforløbet og kan både varetages af medtræner eller en anden fagperson i kommunen/institutionen, som samarbejder med Dansk Flygtningehjælp om gruppeforløb.

Læs mere om at blive medtræner