Om MindSpring

Et gruppeforløb om livet i eksil med fokus på ny viden, bevidsthed og handlekompetence

MindSpring er gruppeforløb for og med flygtninge.

MindSpring-metoden styrker deltagernes handlekompetencer, giver ny viden og bevidsthed og kan danne grundlag for et socialt netværk. MindSpring-forløbets temaer omhandler stress, identitet og traumer samt de udfordringer, eksilet medfører.

Det unikke ved MindSpring er, at gruppeforløbene gennemføres af frivillige med samme baggrund og sprog som gruppedeltagerne, såkaldte MindSpring-trænere.

MindSpring-trænerne kan via deres kulturelle baggrund og egne erfaringer som flygtning genkende og forstå mange af de situationer og problemer, deltagerne er i, og det skaber tryghed for deltagerne. Desuden fremmer identifikationen mellem deltagere og MindSpring-træner et trygt læringsrum, hvilket er med til at øge deltagernes udbytte. 

MindSpring-træneren samarbejder med en fagperson (medtræner) fra det regi, hvor MindSpring-gruppen organiseres. Rollefordelingen er således, at MindSpring-træneren har hovedopgaven med at guide og lede gruppen igennem temaerne med medtræneren ved sin side som professionel støtte. Medtræner kan f.eks. have selvstændige indlæg i grupperne eller give information om faktuelle emner som lokale forhold og muligheder (f.eks. hvor man kan gå hen, hvis man har behov for professionel hjælp).

Da gruppeforløbet foregår på gruppedeltagernes modersmål, er der ligeledes en tolk til stede, som primært tolker for medtræneren.

Du kan danne dig et overblik over MindSpring-forløbet ved at hente vores folder.

Styrke og støtte til forældreskabet

MindSpring for forældre har til formål at styrke og støtte forældreevnen samt at forebygge risikoen for familiemæssige og psykosociale problemer og dermed mistrivsel hos børnene. MindSpring-gruppeforløbet sætter fokus på forældreskab og opdragelse, normer og værdier samt stress, identitet og traumer, og dermed fokus på de eksilproblematikker, som følger når man skal opdrage sine børn i en ny kultur og samtidigt har en fortid med krig og flugt.

Styrke og støtte til de unge

MindSpring for unge har til formål at forebygge psykisk og social mistrivsel samt styrke de unges handlekompetence og identitet. MindSpring-gruppeforløbet sætter fokus på livet som ung, ensomhed og fællesskab samt stress, identitet og traumer, og dermed fokus på de eksilproblematikker, som følger, når man samtidigt har en fortid med krig og flugt.

I Danmark er det Dansk Flygtningehjælp der har udviklet og implementeret MindSpring siden 2010, og som fortsat udvikler metoden til at omfatte nye målgrupper med nye temaer, som alle er relateret til eksilproblematikker.

Styrke og støtte til børnene

MindSpring for børn har til formål at forebygge psykisk og social mistrivsel hos flygtningebørn. Gruppeforløbet skal blandt andet styrke børnenes identitet og selvbillede, kendskab til eget følelsesliv, viden om reaktioner på stress og traumer samt give redskaber til at håndtere svære følelser i hverdagen. MindSpring Kompetencecenter modtog i december 2016 en donation fra Det Obelske Familiefond til udvikling af MindSpring-metoden til børn i alderen 9-14 år. Udviklingsarbejdet påbegyndtes i foråret 2017 og MindSpring Kompetencecenter uddannede de første frivillige trænere i november 2017. Første MindSpring-forløb for børn kunne herved sættes i lokalt værtsregi, i foråret 2018.