Om MindSpring

MindSpring er gruppeforløb for og med flygtninge og indvandrere.
 
 

Hvor kommer MindSpring fra?

Det er den hollandske psykolog Paul Sterk, der oprindeligt har udviklet MindSpring. Udviklingen af metoden fandt sted på baggrund af hans arbejde med flygtninge og internt fordrevne i Sierra Leone samt det stigende behov for at finde en måde at håndtere de tilbagevendende psykiske problemer hos sårbare flygtninge på. MindSpring-metoden blev udviklet i samarbejde med en gruppe højtuddannede flygtninge og Det Hollandske Råd for Flygtninge (DCFR).

Metoden er siden udbygget i Holland med psykosocial støtte til forældre, både flygtninge og asylansøgere, der bor i Holland, særligt på asylcentre. I Holland har man anvendt metoden siden 2002 med gode erfaringer. MindSpring-trænere er blevet uddannet, og intentionen er, at metoden skal blive en integreret del af eksisterende strukturer såsom kommuner, DCFR og Central Agency for the Reception of Asylum Seekers’(COA).

Hvad er MindSpring?

MindSpring er navnet på en metode, der anvendes i gruppeforløb for og med flygtninge og indvandrere. Metoden er oprindeligt udviklet i Holland med henblik på at styrke handlekompetencer hos deltagerne gennem ny viden og en bevidstgørelse af egne reaktioner på krig, flugt og en tilværelse i eksil. MindSpring gruppeforløbene tilbyder deltagerne værktøjer til at handle på konkrete udfordringer i deres tilværelse i Danmark. Formålet med gruppeforløbene er således at forebygge psykisk og social mistrivsel blandt flygtninge og indvandrere samt at skabe grundlag for et socialt netværk.

MindSpring-metoden er grundlagt af følgende principper:

 • Inddragelse af deltagernes egne erfaringer med livet i eksil
 • Peer-to-peer tilgang, hvilket betyder, at ligesindede deler erfaringer
 • Gruppeforløbene foregår på deltagernes modersmål
 • En manual følges med faste temaer, som er aktuelle og relevante for deltagerne
 • Forskellige øvelser sikrer, at deltagerne får lejlighed til selv at reflektere over temaerne og derved opnår en ny indsigt og bevidsthed om deres egen situation
 • Gruppeforløbene faciliteres af en frivillig, som selv har flygtninge- eller indvandrebaggrund
 • Den frivillige samarbejder med en professionel
 • Deltagerne bliver understøttet af facilitatorer til at finde egne løsninger på deres udfordringer

Peer-to-peer tilgangen

Det unikke ved MindSpring-metoden er, at et gruppeforløb faciliteres på deltagernes modersmål af en frivillig, som selv har samme baggrund som deltagerne, fx flygtningebaggrund. Dette kaldes for en MindSpring-træner. Erfaring viser, at denne peer-to-peer-tilgang skaber et trygt læringsrum for deltagerne i kraft af MindSpring-trænerens personlige erfaringer med eksilrelaterede udfordringer. Dét at gruppeforløbet foregår på deltagernes modersmål giver desuden adgang til at sætte ord på tanker og følelser, hvilket er væsentligt for udbyttet af forløbet.

Hør MindSpring-trænere sætte ord på deres oplevelser med gruppeforløbene her.

Den professionelle støtte

MindSpring-træneren støttes af en medtræner undervejs i forløbet. Medtræneren er typisk en fagperson fra det regi, hvor MindSpring-gruppen organiseres. Rollefordelingen er således, at MindSpring-træneren har hovedopgaven med at guide og lede gruppen gennem forløbet med medtræneren ved sin side som professionel støtte. Medtræneren kan for eksempel have selvstændige indlæg om faktuelle emner som lokale forhold og muligheder (f.eks. hvor deltagerne skal henvende sig for professionel hjælp).

Eftersom gruppeforløbene foregår på deltagernes modersmål, er der oftest også en tolk til stede, som primært oversætter for medtræneren.

Hvem er deltagerne?

MindSpring-metoden er oprindeligt udviklet til flygtninge af psykologen Paul Sterk i Holland. Siden 2010 har Dansk Flygtningehjælp implementeret metoden i dansk kontekst gennem MindSpring Kompetencecenter, som fortsat udvikler metoden til forskellige målgrupper. MindSpring er nu udviklet til børn, unge og forældre med flygtninge- eller indvandrebaggrund.

 • Børn i alderen 9-14 år
 • Unge i alderen 15-30 år
 • Forældre til børn i alle aldre

Indhold og varighed

Gruppeforløbenes indhold er fastlagt på forhånd og gennemgås efter en manual, som MindSpring- og medtrænere instrueres i inden forløbets opstart. Manualerne er tilpasset de enkelte målgrupper med afsæt i eksilrelaterede temaer såsom mødet med andre kulturelle normer og værdier, identitet og identitetsforandring, stress- og traume. MindSpring-forløbet består af 9-10 gruppemøder, som typisk ligger i 9-10 sammenhængende uger. Et gruppemøde varer omkring 2 timer.

Smugkig på manualerne her.

MindSpring-værter

MindSpring-værter er typisk kommuner, daginstitutioner, boligsociale projekter, men udbydes også til andre organisationer. Som vært har du følgende opgaver:

 • Du samler en gruppe på 8-10 flygtninge eller indvandrere med samme sprog og baggrund
 • Du finder en medarbejder til medtræner-funktionen i ca. 70-90 timer fordelt over 4 måneder
 • Du finder en kandidat til at blive MindSpring-træner i lokalområdet, som taler deltagernes modersmål og selv har samme baggrund som deltagerne
 • Du stiller lokaler, forplejning og professionel tolk til rådighed for møderne

Når du har fundet en MindSpring-træner (den frivillige) og en medtræner (medarbejderen) er de som team klar til at deltage i trænerkurset, som afholdes af MindSpring Kompetencecenter to gange årligt. Efter trænerkurset afholder MindSpring-træneren og medtræneren deres første gruppeforløb, som superviseres af konsulenter fra MindSpring Kompetencecenter. Efter det første gruppeforløbs afslutning vil MindSpring-træneren og medtræneren blive certificeret og være parat til at afholde gruppeforløb uafhængigt af MindSpring Kompetencecenter.

Som vært for et MindSpring-forløb bærer du i udgangspunktet ansvaret for at finde MindSpring-trænere, medtrænere, tolk og deltagere til forløbet. Hvis der opstår udfordringer i denne proces, står MindSpring Kompetencecenter til rådighed med sparring og vejledning.

Andre MindSpring-modeller

MindSpringPlus

Hvis du som vært gerne vil købe et MindSpring-forløb som en hel pakke til en gruppe, men uden selv at have arbejdstimer heri, kan det købes via DRC Integration i Dansk Flygtningehjælp. Her vil to fagpersoner ansat i DRC Integration udføre et MindSpring gruppeforløb for deltagere med særlige udfordringer.

Kontakt her Marianne Badstue på e-mail: marianne.badstue@drc.ngo.

Ny-MindSpring

Ny-MindSpring er et MindSpring-forløb, hvor der er to frivillige MindSpring-trænere, som faciliterer gruppeforløbet. Hvis du som frivillig ønsker at facilitere et MindSpring-forløb med én du kender, der også har flygtninge- eller indvandrerbaggrund, er du velkommen til at kontakte os, så tager vi en snak om jeres muligheder.

Kontakt

Har du nogle spørgsmål? Kontakt MindSpring Kompetencecenter.