Evaluering og forskning

Igangværende forskning og evalueringer giver viden om betydningen af et MindSpring-forløb
 
 

Seks kvalitative evalueringer foreligger

Dels har Als Research på tre udviklingsprojekter været ekstern evaluator i perioden 2010-2016, og fulgt projektledelse, kursus for MindSpring-trænere og medtrænere samt været på besøg i grupperne og interviewet deltagere. Derudover har Center For Boligsocial Udvikling (CFBU) evalueret MindSpring for forældre i Københavns Kommune i 2016, og Center for Udsatte Flygtninge i Dansk Flygtningehjælp har tilmed evalueret både MindSpring for og med forældre i 2015 og børne-forløb i 2018. 

Samlet set konkluderer evalueringsrapporterne, at MindSpring er en anvendelig og gavnlig metode til at arbejde med psykosociale eksilproblematikker med målgruppen af flygtninge og indvandrer - både børn, unge og forældre. 

Se alle evalueringer af MindSpring 

MindSpring som kriminalpræventiv indsats?

MindSpring-metoden til forældre indgår i en rapport fra det Kriminalpræventive Råd (DKR) fra 2019, som et eksempel på indsatser til forebyggelse af kriminalitet blandt borgere med anden etnisk herkomst. Rapporten er udarbejdet af Ålborg Universitet med titlen Kriminalitet og etniske minoriteter. En kortlægning af empiriske mønstre, årsager og forebyggelsesmæssige indsatser.

Vi henviser her til rapportens del 3, der beskriver Årsager og forebyggelsesmæssige indsatser, hvori MindSpring-metoden til forældre er nærmere beskrevet og relateret til eksisterende viden om kriminalpræventive indsatser.

Konklusionen er at MindSpring-metoden opfylder de kriterier, der har evidens for at virke kriminalitetsforebyggende. Der foreligger aktuelt ikke forskning på en kriminalpræventiv effekt af et konkret MindSpring-forløb, men analysen i rapporten peger på, at MindSpring-metoden for forældre indeholder en række elementer, som ud fra evidensbaserede kriminalitetsforebyggende metoder, ser ud til at være virkningsfulde.

Vi mener at denne nye viden kan åbne op for at man lokalt overvejer at anvende MindSpring-metoden som supplement til anden kriminalpræventiv indsats i den tidlig forebyggende indsats.

Kriminalitet og etniske minoriteter. Del tre Årsager og forebyggelsesmæssige indsatser.
Udarbejdet af: Trine Ravn Nielsen, Kathrine Vitus og Sune Qvotrup, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Ålborg Universitet.

Opsamling på rapportens tre dele

Hele rapporten i tre dele findes på DKRs hjemmeside

 

Forskning i betydningen af MindSpring

For at supplere tidligere evalueringer om deltagernes umiddelbare udbytte af MindSpring-gruppeforløb, igangsættes i 2016 et større 3-årigt forskningsprojekt, som skal belyse betydningen for livskvailtet, social funktion og forebyggelse af psykisk sygdom ved deltagelse i et MindSpring-forløb.

Forskningsprojektet udføres i samarbejde med Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri og varetages af læge og forsker Charlotte Kærgaard Sonne. Forskningsprojektet består af en pilotfase, hvor en rating skala udarbejdes og afprøves i samarbejde med et lignende integrationsprogram i Australien kaldet FICT (STARTTS). På baggrund af den udarbejdede rating skala skal projektet inkludere 230 deltagere, som besvarer et spørgeskema før og flere gang efter deres deltagelse i et MindSpring-forløb. Derudover identificeres en kontrolgruppe, som matcher gruppen af deltagere på en række parametre.

Målet med forskningsprojektet er at få mere viden om, hvordan udvikling af psykisk sygdom kan forebygges og livskvalitet og funktionsniveau kan forbedres hos flygtninge som har været udsat for traumer .

Det er en bevilling til MindSpring Kompetencecenter fra Det Obelske Familiefond, som muliggør igangsættelsen af forskningsprojektet.

MindSpring pilotstudie viser flotte resultater

Fra 2016-2017 har vi i MindSpring Kompetencecenteret gennemført et studie af deltagernes udbytte af MindSpring forældreforløb.

Studiet er lavet i samarbejde med postdoc. og læge, Charlotte Kærgaard Sonne, Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri med henblik på at undersøge om deltagerne er tilfredse med deres udbytte af MindSpring forløbene og oplever forbedringer i livskvalitet.

I alt 92 MindSpring-deltagere var med i undersøgelsen og resultaterne herfra viser:

  • Meget høj deltagertilfredshed med MindSpring gruppeforløb
  • Positivt udbytte på MindSpring specifikke mål: Familieliv, psykiske problemer, livsvalg, og parathed til livet i Danmark
  • Ca. 25 % øgning i livskvalitet i gennemsnit hos deltagerne

Resultaterne fra studiet forventes publiceret i et videnskabeligt tidsskrift senere i år.

De foreløbige resultater fra undersøgelsen kan findes her.