Hvordan kommer jeg i gang?

Her kan du læse mere om, hvordan du kan starte et MindSpring-forløb.
 
 

Faserne i et typisk MindSpring-forløb er:

1. Samarbejde om MindSpring-forløb indgås

Det første skridt er, at indgås et samarbejde mellem MindSpring Kompetencecenter i Dansk Flygtningehjælp og en kommune, asylcenter, institution eller lign., hvor MindSpringforløbet kan organiseres. Der laves en kontrakt mellem parterne, som beskriver ansvars- og opgavefordeling. I denne fase udpeges en medtræner og evt. en tovholder, som efterfølgende har ansvaret for organiseringen af gruppeforløbet lokalt. Medtrænere vil oftest have en socialfaglig eller pædagogisk baggrund, men kan også have andre baggrunde, fx sundhedsfaglig, og have indgående kendskab til flygtninge og eksilproblematikker.

2. Der indgås aftale med frivillig MindSpring-træner

I første omgang er det værten for et MindSpring-forløb, for eksempel en kommune, skole eller anden institution, der eftersøger en kandidat til rollen som MindSpring-træner. Når værten har kontakt til en egnet kandidat, afholder en konsulent fra MindSpring Kompetencecenter en frivilligsamtale med kandidaten og indgår her aftale om frivilligt arbejde i en MindSpring-gruppe.

3. Kursus for MindSpring-trænere og introduktion til medtrænere

MindSpring Kompetencecenter afholder et intensivt kursus med undervisning og træning i MindSpring-metoden for de nye MindSpring-trænere. Formålet med kurset og træningen er at klæde de nye trænere på til opgaven som gruppeleder og give dem kendskab til MindSpring-metoden og formål. MindSpring-trænere får indgående kendskab til MindSpring-manualen og dens temaerne, ved at de får oplevet på egen krop, hvad gruppedynamikken og gruppemetoden kan, og selv får afprøvet øvelserne, inden de skal instruere i dem.

Denne fase kan springes over, hvis der i samarbejdspartnerens nærområde er en certificeret frivillig MindSpring-træner, som kan lede det pågældende MindSpring-gruppeforløb.

Nye medtrænere kommer også på et kursus forud for gruppeforløbene, hvor de bliver introduceret til MindSpring-metoden. MindSpring bygger på metodiske elementer, som er alment kendt indenfor det pædagogiske og socialfaglige felt, som typisk er en del af medtræners faglighed. Nogle gange har værtsintitutionen også en tovholder for forløbet, som også er velkommen på kurset.

En af kususdagene vil være fælles for både MindSpring-trænere og medtrænere, hvor proceduren for et kommende gruppeforløb aftales og organiseres.

4. Rekruttering af deltagere og informationsmøde

MindSpring-gruppeforløb organiseres af medtræner og eventuelt en tovholder fra værtsinstitutionen, som er ansvarlige for at samle en gruppe deltagere, der har modersmål og eksilbaggrund til fælles. Det sker oftest gennem et informationsmøde for potentielle gruppedeltagere, men det er et lokalt anliggende at afgøre, hvorledes denne information skal foregå. Formålet med informationsmødet er at introducere deltagerne til MindSpring-metoden samt gruppeforløbets formål og forløb. Deltagelse i et gruppeforløb er frivilligt. Der skal her også sørges for en tolk til medtræneren på gruppeforløbet, som afholdes på modersmål. Det er vigtigt at sørge for at finde en god og dygtig tolk, som kan deltage gennem hele gruppeforløbet.

5. MindSpring-gruppeforløb

MindSpring-gruppeforløb afholdes som udgangspunkt 9 til 10 gange à 2 timer. MindSpring- og medtræner forbereder hvert gruppemøde sammen, samt aftaler indhold og opgavefordeling. MindSpring-træneren har hovedopgaven med at guide og lede gruppen igennem temaerne. Medtræner er generelt ansvarlig for det praktiske, som for eksempel bookning af lokale, bordopstilling, papir og kontorartikler til deltagerne, forplejning o. lign. Det er vigtigt, at trænerne efterbehandler gruppemøderne sammen, hvorfor det er fornuftigt at afsætte en halv time før og efter hvert møde. Tolken skal ligeledes informeres om indhold og metode forud for møderne, og det skal så vidt muligt undgås, at tolken skiftes ud under gruppeforløbet.

Gruppemøderne er inddelt i temaer med forskellige oplæg, metoder og øvelser, som varierer møderne. Erfaringer viser, at størrelsen på MindSpring-grupper er optimal ved 8 til 10 deltagere. Denne gruppestørrelse giver den bedste mulighed for, at alle deltagere kommer til orde i gruppen og sikrer samtidig, at der er tilstrækkelig med forskellig erfaring, som kan bidrage til refleksion og bibringe deltagerne ny viden og indsigt.

6. Råd og vejledning

Et gruppeforløb kan være meget intenst, og der kan komme mange personlige emner op, som for trænerne kræver behændighed og professionel håndtering. Desuden baserer metoden sig på, at trænerne bruger egne erfaringer i gruppen samt et tæt samarbejde mellem MindSpring-træner og medtræner. Derfor er det en del af forløbet, at der til hvert gruppeforløb ydes råd og vejledning til trænerne af MindSpring Kompetencecenter.

7. Afslutning af forløb

Det er vigtigt, at der bliver gjort noget særligt ud af sidste mødegang, evt. med god forplejning. Her samler MindSpring-træneren op på deltagernes oplevelse og udbytte af gruppeforløbet samt uddeler deltagerbeviser og opfordrer deltagerne til fortsat at bruge hinanden til at tale sammen om eksilproblematikker – hjælpe hinanden – efter endt gruppeforløb.

8. Certificering

Nye MindSpring-trænere og medtrænere bliver efter første gruppeforløb evalueret og de bliver fremover inviteret til to årlige erfaringsudvekslingsdage og et årligt landsmøde. På den første erfaringsudvekslingsdag efter endt forløb, vil MindSprig- og medtræner blive certificeret og modtage et trænercertifikat, hvis de har fulgt manualen. Det er nu muligt at være MindSpring-træner for nye gruppeforløb efter det første gruppeforløb er gennemført.

9. Erfaringsudvekslingsdage og landsmøde

MindSpring Kompetencecenter afholder erfaringsudvekslingsdage to gange årligt, hvor alle trænere er interesseret. Her kan trænerne udveksle erfaringer og dele tanker og oplevelser om MindSpring. Der gives ny inspiration og evt. nye udviklingsmuligheder drøftes.

Der afholdes også et årligt landsmøde, hvor alle trænere samles og hvor der vil være spændende oplæg.

Derudover findes der også MindSpring Plus for og Ny-MindSpring. Du kan læse mere om MindSpringPlus, som er et fuld forløb arrangeret af DRC Integration og NyMindSpring, som er et forløb arrangeret af to MindSpring-trænere uden en værtsinstitution.